POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH SERWISU

www.machfabian.pl

Obowiązuje od 1 września 2022r

§1
Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.machfabian.pl jest: Fabian Mach, zamieszkały przy ul. Osiedlowej 17 w Lesku, e-mail: machfabian@gmail.com.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do starannego dbania o stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych i ochronę przed uzyskaniem dostępu do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§2
Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.machfabian.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać zawartość stron oraz wpisów na blogu, kontaktować się z administratorem danych poprzez formularz kontaktowy, zamówić informacje handlowe i marketingowe poprzez zapisy na newsletter, umówić się na konsultację lub wizytę w trakcie zapisów online.
  2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych. W niniejszej polityce rozumie się przez to: Fabiana Macha, zamieszkałego przy ul. Osiedlowej 17 w Lesku.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
  4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3
Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. rejestracji i założenia konta w Serwisie,
  2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
  3. wysyłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
  4. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji usług w Serwisie, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. 
 3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług w Serwisie, w tym kontaktu.

§4
Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  1. dodanie komentarza pod wpisem na blogu,
  2. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  3. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  4. rejestracja konta w Serwisie,
  5. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§5
Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
  1. dodania komentarza pod wpisem na blogu: imię, adres e-mail,
  2. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: imię, adres e-mail,
  3. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail.
  4. rejestracji konta w Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail, login, hasło.

§6
Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub e-mail,
  2. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7
Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych. W szczególności dotyczy to podmiotów:
  1. Hoste.pl ul. Zabłocie 26/15, 30-701 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze hostingowym strony www,
  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera.

§8
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, co wiąże się z koniecznością kontaktu z Administratorem danych,
  2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu. Zaleca się wtedy ponowne zapoznanie ze zmodyfikowaną treścią dokumentu.